Νέοι Ορίζοντες στον Μικρόκοσμο

Στο 6ο Συνέδριο του Μικροβιόκοσμου έχουν προγραμματιστεί πέντε ενότητες προφορικών εργασιών και μία ενότητα αναρτημένων εργασιών. Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν προσκληθεί και θα δώσουν εναρκτήριες ομιλίες σε όλες τις ενότητες, ακολουθούμενες από παρουσιάσεις ερευνητών και φοιτητών από Ελληνικά ΑΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Οι αναρτημένες εργασίες θα είναι προσβάσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Θεματικές Ενότητες:

  1. Γεωργία-Περιβάλλον
  2. Ενέργεια
  3. Τρόφιμα
  4. Μοριακοί Μηχανισμοί-Μικροοργανισμοί Μοντέλα
  5. Νέες Τεχνολογίες και Εφαρμογές

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2015

Εγγραφές και Ανάρτηση Πόστερ 15:00 -17:00

Προεδρείο          Μ.Α. Τύπας, Θ. Σωτηρούδης

Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου - Καλωσόρισμα

17:00 – 17:15

Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δρ. Β. Γρηγορίου

17:15 – 17:30

Προσφώνηση από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας

17:30 – 17:40

Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Θ. Σωτηρούδη

17:40 – 17:50

Μικροβιόσμος - Στόχοι και Προοπτικές, Μ.Α. Τύπας, Πρόεδρός του Δ.Σ. της Εταιρείας

 

Εισηγητικές Ομιλίες

Προεδρείο          Κ. Παππά, Ν. Κυρπίδης

17:50 - 18:30

R. Landick

Engineering microbes for conversion of lignocellulosic hydrolysates to biofuels

18:30 – 19:10

Δ. Κέκος

Βιοαιθανόλη 2ης γενιάς: από την Επιστήμη στην Τεχνολογία

19:10 - 19:50

R. Poole

Gas microbiology in bioenergy and the environment

 

20:00                           ΔΕΞΙΩΣΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2015

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συνεδρία 1              9:00-11:15

Προεδρείο          Γ. Ζερβάκης, Δ. Καρπούζας

09:00 – 09:30 

P. Baldrian 

Involvement of soil microorganisms in the biodegradation of lignocellulosics: from ecology to biotechnology

09:30 – 10:00

D. Daffonchio

The microbial resource management for plant growth promotion under drought in arid ecosystems

10:00 – 10:15

Μ. Ηλιάδη

Αξιολόγηση γενετικού υλικού καλαμποκιού ως προς την ανθεκτικότητα του στους μύκητες Fusarium verticillioides και Fusarium proliferatum και στην παραγωγή φουμονισινών

10:15 – 10:30

 Γ. Καραογλανίδης

Μοριακός χαρακτηρισμός και ανθεκτικότητα σε βοτρυδιοκτόνα πληθυσμού του Botrytis που προκαλεί τήξεις σε φυτάρια υποκειμένων πυρηνοκάρπων και γιγαρτοκάρπων

10:30 – 10:45

A. Κατσιάνη

Γενετική παραλλακτικότητα και εξελικτικοί μηχανισμοί Clostero-ιών με έμφαση στον LChV-1

10:45 – 11:00

 Β. Φρυσούλη

Πολυγονιδιακή φυλογενετική ανάλυση βασιδιομυκήτων του γένους Ganoderma με έμφαση σε είδη που απαντώνται στην Ευρώπη

11:00 – 11:15

Β. Ντουντούμης

Spiroplasma, ένα νέο συμβιωτικό βακτήριο στις μύγες τσε-τσε

 

11:15 – 11:45              ΔΙΑΛΕΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΟΣΤΕΡ

 

Συνεδρία 2              11:30 – 14:00

Προεδρείο          Δ.Γ. Γεωργακόπουλος, Κ. Κορμάς

11:45 – 12:15

C. Morris 

The plant pathogenic and ice nucleation active bacterium Pseudomonas syringae: a link between agriculture and Earth system processes

12:15 – 12:45

V. Edgcomb

Microbial “dining" and social “networking" at deep-ocean smorgasboards: activities and interactions in deep Mediterranean haloclines

12:45 – 13:00

K. Νικολούλη

Προκαρυωτική ποικιλότητα σε δείγμα ξύλου που εμφανίζει μικροβιακή αλλοίωση από το απολιθωμένο δάσος Bükkabrány (Ουγγαρία)

13:00 – 13:15

M. Τουρνά

H oικολογία των θείο-οξειδωτικών βακτηρίων σε βοσκότοπους στη Νέα Ζηλανδία

13:15 – 13:30

Φ. Μπεκρής

Εδαφική βακτηριακή ποικιλότητα και βλάστηση σε Μεσογειακά οικοσυστήματα της Κρήτης

13:30 – 13:45

C. Perruchon

Πρωτεογενομική ανάλυση ενός στελέχους Sphingomonas haloaromaticamans ικανού να αποδομεί το μυκητοκτόνο ortho-phenylphenol

13:45 – 14:00

N. Ρέμμας

Διερεύνηση των κοινοτήτων απονιτροποιητών κατά την επεξεργασία διασταλάγματος σε βιοαντιδραστήρα μεμβρανών διακοπτόμενου αερισμού και περιοδικής τροφοδοσίας μέσω εφαρμογής τεχνικών πυροαλληλούχισης

 

14:00 – 15:00              ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΓΕΥΜΑ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΟΣΤΕΡ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ & ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΤΕΛΑ
Συνεδρία 3  15:00 – 16:30

Προεδρείο          Β. Σοφιανοπούλου, Α.Ε. Κούκκου

15:00 – 15:30

C. Scazzocchio

Genes in microorganisms: from the cistron to the pan-genome

15:30 – 16:00

G. Diallinas

Model fungi as unique systems for understanding the function of eukaryotic transporters

16:00 – 16:30

T. Suarez

Dictyostelium discoideum: a versatile eukaryotic model organism for development and cellular functions

 

16:30 – 17:00         ΔΙΑΛΕΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΟΣΤΕΡ

 

Συνέχεια Συνεδρία 3  17:00 – 18:15

17:00 17:15

Σ. Μπουκουβάλα

Ξενοβιοτικός μεταβολισμός μικροοργανισμών: Συγκριτική λειτουργική μελέτη των Ν-ακετυλοτρανσφερασών των αρυλαμινών (ΝΑΤ) σε βακτήρια και μύκητες

17:15 17:30

Σ. Τζάμος

Μελέτη της επαγόμενης άμυνας των φυτών εναντίον του μύκητα Verticillium dahliae

17:30 17:45

Σ. Μπέλου

Συγκριτικές μελέτες ελαιογένεσης σε ετερότροφους (Yarrowia lipolytica) και αυτότροφους (Chlorella sp. και Nannochloropsis salina) μικροοργανισμούς

17:45 18:00

A. Ούλας

Μεταγονιδιωματική διερεύνηση του γεωλογικά μοναδικού Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου αποκαλύπτει ένα διακριτό οικοσύστημα με απροσδόκητη φυσιολογία

18:00 18:15

I.Σ. Σουγλέρη

H βακτηριακή πρωτεΐνη CagA συμβάλει στην επιθηλιακή προς μεσεγχυματική μετατροπή γαστρικών επιθηλιακών κυττάρων στη λοίμωξη με H. pylori

 

18:30 – 20:00

Γενική Συνέλευση Εταιρείας - Εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ

20:30

ΔΕΙΠΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2015

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ
Συνεδρία 4              09:00 – 11:15

Προεδρείο          Γ. Αγγελής, Ι. Μποζιάρης

09:00 – 09:30

R. Briandet 

Biocide action in multispecies biofilms

09:30 – 10:00

Γ.Ι. Νυχάς

Microbiological spoilage of foods; quantitative determination

10:00 – 10:15

Δ. Γκίκας

Συσχέτιση του φαινομένου της «επίπεδης οξίνισης» σε συμπυκνωμένο γάλα με την παρουσία θερμόφιλων βακτηρίων σε σκόνη γάλακτος με τη χρήση μοριακών τεχνικών (rep-PCR-fingerprinting)

10:15 – 10:30

A.Ι. Δουλγεράκη

Ανθεκτικότητα βιο-υμενικών κυττάρων Salmonella typhimurium και Staphylococcus aureus υπό συνθήκες μονο- και μεικτής καλλιέργειας σε υποθανάτιες συγκεντρώσεις χλωριούχου βενζαλκονίου, υπεροξικού οξέος και υποχλωριώδους νατρίου

10:30 – 10:45

N. Χωριανόπουλος

Παραγωγή Ελληνικού γιαουρτιού με τη χρήση πρόσθετης καλλιέργειας στελέχους Lactobacillus plantarum με προβιοτικό δυναμικό

10:45 – 11:00

E. Nικούλη

Μεταγευματική μεταβολή των εντερικών μικροβιακών κοινοτήτων ιριδίζουσας πέστροφας (Oncorhynchus mykiss)

11:00 – 11:15

Χ.Β. Μπικούλη

Αναζήτηση μικροβιολογικών δεικτών για την απόδειξη ισχυρισμού άμεσης κατάψυξης μετά την αλλίευση τσιπούρας

 

11:15 – 11:45              ΔΙΑΛΕΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΟΣΤΕΡ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συνεδρία 5              11:45 – 14:15

Προεδρείο          Γ. Τσιάμης, Σ. Ντούγιας

11:45 – 12:15

Ν. Κυρπίδης

Identifying the micro from the peta: a tale of a big data in the micro world

12:15 – 12:45

Κ. Βοργιάς

Life at extremes. The molecular basis of protein thermostability.“Looking a needle in the haystack”

12:45 – 13:00

Ν. Καλογεράκης

Αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων με βιολογικούς τρόπους

13:00 – 13:15

Δ. Σάκουλα

Μηχανισμοί ανθεκτικότητας-αποτοξικοποίησης του Cr(VI) στο βακτηριακό στέλεχος S3/K-Δημιουργία μικρής κλίμακας βιοαντιδραστήρων για την αποτοξικοποίηση λυμάτων επιβαρυμένων με Cr(VI)

13:15 – 13:30

E. Νικολαϊβίτς

Δομικές και λειτουργικές μελέτες μιας κουτινάσης του Fusarium oxysporum με συνθετική δράση σε συστήματα νερού-ελαίου και θερμοδυναμική μελέτη του αντιδρώντος συστήματος

13:30 – 13:45

Γ. Σκρέτας

Ανακάλυψη χημικών ενώσεων με εν δυνάμει θεραπευτικές ιδιότητες κατά νευροεκφυλιστικών παθήσεων με χρήση μεθόδων μοριακής εξέλιξης

13:45 – 14:00

Α. Χαλιώτης

A novel computational tool for large-scale evolutionary analysis of aminoacyl-tRNA synthetases and detection of paralog fragments with putative biological role

14:00 – 14:15

E. Καψανάκη-Γκότση

Μικροβιακοί Πόροι - ένας βιολογικός θησαυρός για ενίσχυση της καινοτομίας

 

14:15 – 15:15              ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΓΕΥΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΟΣΤΕΡ

 

ΟΜΙΛΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ASM) ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΩΝ

15:15– 15:45

Ομιλία ASM (R. Cano)

Paleomicrobiology: a study of microbial forensics of ancient habitats and cultures

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 16:00 – 16:45

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:

ΒιοΕνέργεια [Συντονιστής: θα ανακοινωθεί]

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:

Τρόφιμα [Συντονιστής: θα ανακοινωθεί]

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:

Γεωργία [Συντονιστής: θα ανακοινωθεί]

ΕΝΟΤΗΤΑ 4:

Ακραία Περιβάλλοντα [Συντονιστής: θα ανακοινωθεί]

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:

Αποκατάσταση Περιβάλλοντος - Βιοαποδόμηση - Βιολογική Αποκατάσταση [Συντονιστής: θα ανακοινωθεί]

ΕΝΟΤΗΤΑ 6:

Μοριακοί Μηχανισμοί - Μικροοργανισμοί - Μοντέλα [Συντονιστής: θα ανακοινωθεί]

ΕΝΟΤΗΤΑ 7:

Κοινωνία (Πολιτισμός, Τουρισμός, Παιδεία) [Συντονιστής: θα ανακοινωθεί]

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ            16:45 – 18:00

16:45-17:00

Ανακοίνωση Υποτροφίας 'Κώστας Δραΐνας', Ανακοίνωση Βραβείων για τα 3 καλύτερα πόστερ, Ανακοίνωση Βραβείου American Society of Microbiology για το καλύτερο πόστερ από υποψήφιο διδάκτορα

17:00-17:25

Σύντομη παρουσίαση των συμπερασμάτων των θεματικών ενοτήτων από τους συντονιστές ενότητες Brief presentations of the thematic sessions from their coordinators

17:25 -18:00

Ανοικτή Συζήτηση / Μελλοντικές προοπτικές

 

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόγραμμα Συνεδρίου